10 konflikter å følge med på i 2017

Den tidligere franske diplomaten Jean-Marie Guéhenno er president og leder av International Crisis Group (ICG). Han tjenestegjorde som FNs visegeneralsekretær for fredsstykeoperasjoner mellom 2000 og 2008. Han er forfatter av boken “The Fog of Peace: A Memoir of Peacekeeping in the 21st Century.»

I sin tekst «10 Conflicts to Watch in 2017 – From Turkey to Mexico» publisert i det amerikanske tidsskriftet Foreign Policy den 5. januar 2017, skriver Guéhenno at verden nå går inn sin farligste epoke på flere tiår.

Han begrunner dette med at den krigføringen vi de siste årene har opplevd overgår vår evne til å løse deres konsekvenser. Vår kollektive manglende evne til å håndtere kriser, inkludert alt fra den pågående globale flyktningkrisen til spredningen av terrorisme, fører selv i fredlige samfunn til en farlig polarisering og demagogi.

Ifølge Guéhenno er det nettopp dette som har ført til at Donald Trump ble valgt som USAs nye president, noe han hevder er den viktigste hendelsen sist år og en hendelse med dyptgripende geopolitiske konsekvenser. Han peker på at den usikkerheten som eksisterer rundt Trumps utenrikspolitiske agenda i seg selv kan virke destabiliserende, og da især ettersom det involverer den mektigste aktøren på den globale scenen.

Guéhenno trekker frem at til tross for at de siste 60 år har sett en rekker kriser, alt fra Vietnamkrigen til folkemordet i Rwanda og Irakkrigen, har visjonen om en internasjonal orden bygget på samarbeid blitt dannet i etterkant av Andre verdenskrig. Denne har blitt anført av USA og har dannet grunnlaget for relasjonen mellom de store maktene i etterkant av Den kalde krigen.

Ifølge Guéhenno var denne orden ved å endre seg selv før Trump vant valget. Den begynte under Barack Obamas presidentperiode. Obama jobbet for at internasjonale institusjoner skulle fylle dette gapet. Man kan i dag ikke regne med at USA vil garantere for dagens orden.

USAs reduserte betydning dannet blant annet grunnlaget for den neokonservastive politikken under George Bush. For eksempel hadde den innflytelsesrike neokonservative tenketanken Project for the New American Century (PNAC) det til formål å fremme USAs globale lederskap, noe organisasjonen hevdet ville være godt for både USA og resten av verden.

Hard makt, som vil si bruk av militære og økonomiske virkemidler når det kommer til å influere adferden eller interessene til andre politiske organer og land, står i kontrast til myk makt, som stammer fra bruken av diplomati, kultur og historie. Ifølge Guéhenno er det større sannsynlighet for at USA harde makt, når den ikke er ledsaget av myk makt, vil bli oppfattet som en trussel heller enn en trygghet.

Han hevder at usikkerheten rundt USAs nye politiske innstilling til Europa har blitt forsterket av Brexit. Nasjonalistiske grupper har vunnet styrke i flere europeiske land og fremtiden for det europeiske prosjektet er usikker. EUs potensielle oppløsning er ifølge Guéhenno en av dagens største utfordringer. Dette fordi verden ikke har råd til å miste Europas balanserte stemme.

Han trekker også frem regionale rivalerier, inkludert mellom Iran og landene i den persiske gulfen, og at de resulterende stedfordrederkrigene har hatt katastrofale konsekvenser i flere land, inkludert i Syria, Irak og Jemen. Terroristgrupper trives i maktvakuum og utnytter kriger og svake starer til å konsolidere sin makt. Problemet er at terrorisme kun er en taktikk og det å bekjempe en taktikk ikke kan definere en strategi.

Ifølge Guéhenno er det mange av verdens ledere som hevder at man må forenes rundt et felles mål om å bekjempe terrorisme. Men dette er en illusjon ettersom terrorisme bare er en taktikk. I siste ende er hva det internasjonale systemet trenger en strategi for å forebygge konflikter på en inkluderende måte der statene fungerer som byggeklosser.

I det nåværende klima vinner transaksjonsdiplomati frem. Taktiske forhandlinger erstatter langsiktige strategier og verdidrevet politikk. En tilnærming mellom Russland og Tyrkia kan føre til en reduksjon av vold i Syria, men Moskva og Ankara må til slutt hjelpe til med å danne en vei mot et mer inkluderende styresett.

Gjør de ikke dette vil de ifølge Guéhenno risikere å bli sugd stadig dypere inn i den syriske hengemyr. Dette på grunn av at det er usannsynlig at et stabilt Midtøsten vil oppstå som et resultat av den midlertidige konsolideringen av autoritære regimer som ignorerer kravene fra de fleste av sine folk.

EU, som lenge har vært en forsvarer av verdibasert diplomati, har inngått forhandlinger med Tyrkia, Afghanistan og afrikanske stater for å stanse strømmen av migranter og flyktninger – med bekymringsfulle globale konsekvenser. På den annen siden kan Europa dra fordel av de bedrede relasjonene mellom USA og Russland til å styrke arbeidet for våpenkontroll for både konvensjonelle og atomstyrker, noe han hevder vil være mer beleilig enn opportunistisk.

Beijings harde tilnærming når det kommer til sitt forhold med andre asiatiske land, samt med Afrika og Latin Amerika, viser hva en verden uten den implisitte forsikringen av USA vil se ut som.

Guéhenno hevder at slike transaksjonelle avtaler kan synes som en gjeninnføring av av realpolitikk, men at et internasjonalt system basert på kortsiktige forhandlinger vil trolig ikke være stabilt. Avtaler kan bli brudt når de ikke reflekterer langtidsstrategier. Uten en forutsigbar orden, bredt aksepterte regler og sterke institusjoner vil med andre ord rommet for konflikt være større.

Verden er i økende grad flytende og multipolar, presset og trukket av ulike stater og ikkestatlige aktører — av væpnede grupper så vel som av det sivile samfunn. I en verden snudd på hodet kan ikke stormakter egenhendig begrense eller kontrollere lokale konflikter, men de kan manipulere eller bli trukket inn i dem: Lokale konflikter kan være gnister som tenner langt større flammer.

Uansett om vi liker det eller ikke er globaliseringen et faktum. Vi er alle forbundet. Syrias krig førte til en flyktningkrise som bidro til Brexit, hvis dype politiske og økonomiske konsekvenser igjen vil påvirke tilgrensende land og regioner. Land kan ønske å vende seg innover, men det er ikke noe fred og fremgang uten en mer samarbeidende måte å løse verdensaffærene på.

I sin tekst trekker Guéhenno opp en liste med 10 konflikter som står på trappene i 2017, som inkluderer konfliktene i Syria og Irak, Tyrkia, Jemen, Sahel og Tsjadbassenget, Kongo, Sør-Sudan, Afghanistan, Myanmar, Ukraina og Meksiko. Disse konfliktene illustrerer dagens trender, men Guéhenno utforsker i sin tekst også måter å løse de farlige dynamikkene involvert.

Guéhenno peker blant annet på at krigen mot IS i Syria og Irak trolig vil fortsette, mens Tyrkias kamp mot kurdiske grupper kan eskalere. Det er ingen utsikter til en slutt på krigen i Jemen, og Sør-Sudan og Afghanistan opplevde begge økende voldsnivåer og en forverret sikkerhetssituasjon i løpet av 2016 som vi trolig vil se også i deler av 2017.

Terrorgrupper vil fortsette å være en alvorlig trussel i Sahel-beltet, kanskje spesielt i Nigeria og Mali, mens Den demokratiske republikken Kongo kan rammes av uro, opprør og vold dersom landets politiske situasjon ikke bedres og myndighetene ikke arrangerer valg. I Myanmar har sikkerhetsstyrkenes overgrep mot landets Rohingya-befolkning skapt protester, og væpnede grupper har reagert med angrep på militære mål. Mange grupper er fortsatt i konflikt med myndighetene og det er uklart hvorvidt planlagte fredssamtaler vil føre fram.

Ukraina er fortsatt sterkt preget av konflikten i deler av landet og høye korrupsjonsnivåer, mens relasjonen mellom USA og Mexico mildt sagt er spent. Etter Trumps valgseier er det også fare for at relasjonen blir ytterligere forverret, og at sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Mexico påvirkes i negativ retning.

Innlegget er skrevet av Sjur Cappelen Papazian.

Bilde: Av Enno Lenze – https://www.flickr.com/photos/ennolenze/15762014747/in/album-72157649197989070/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40514071

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s