Krigens kostnader

Krig og konflikt har høye kostnader, først og fremst målt i dødsfall og menneskelige tragedier. Men voldelig konflikt har også en økonomisk kostnad, som kan ha negative utviklingsmessige konsekvenser for et samfunn i mange år etter at konflikten er over.

Krigen i Syria har nå pågått i nesten 5 år. Anslagene på antall døde som resultat av krigen variere fra 250 000 til 450 000. Det er anslått at opp mot 20 000 av disse er barn. I tillegg har nesten 5 millioner mennesker flyktet fra Syria, mens over 13 millioner mennesker, i Syria og nabolandene, har behov for humanitær hjelp. Konflikten har innvirkning på flere land i regionen, med helsesystemer som har brutt sammen, barn som mister skolegang, press mot matsikkerhet og store befolkningsgrupper i fare for misbruk og lidelse. 25 % av alle skoler er ødelagte eller påført skader, forventet levealder er 15 år lavere enn ved konfliktens utbrudd, og 2 millioner barn er underernærte.

Mange av krigens lidelser vil fortsette også etter at en eventuell fredsavtale er undertegnet. Det gjelder også den økonomiske kostnaden, som vil vedvare så lenge Syrias BNP ligger under det nivået det ville ligget på dersom krigen ikke ville ha brutt ut. Organisasjonen World Vision har i rapporten The Cost of Conflict on Children estimert den samlede økonomiske kostnaden ved krigen i landet, og kommet fram til at denne nå ligger på $245 milliarder. Dette er et resultat av flere faktorer, både direkte og indirekte.

”Mistet” økonomisk vekst. Krigen vil gi Syria en økonomisk vekst som er lavere enn den ville vært i fredstid. Dette er resultatet av lavere investeringer i økonomien, produksjonskapasitet som er ødelagt av krigføringen, og avledning av produksjonskapasitet fra økonomien til andre sektorer, først og fremst militæret. Det er antatt at Syrias BNP nå er 45 % lavere enn det ville vært dersom krigen ikke hadde brutt ut.

De direkte økonomiske kostnadene av krigen inkluderer militært forbruk og sikkerhetsutgifter, samt utgifter til å dekke helsevesenets behandling av skadde, utgifter til å dekke flyktningers behov, osv.

De indirekte kostnadene av krigen er resultatet av at andelen av langsiktige offentlige investeringer kanaliseres bort fra sektorer med høy sosial verdi, som helsevesen, infrastruktur og utdanningssystemer. Dette bidrar til å svekke landets utviklingspotensial.

Mer vidtrekkende økonomiske og sosiale kostander, spesielt i naboland som tar imot flyktninger, påvirker disse landenes helse- og utdanningssystemer, og har en negativ innvirkning på regionens muligheter for økonomisk vekst. Tap av menneskelig kapital som resultat av dødsfall, tapt skolegang og helseskader av krigen, vil påvirke økonomisk vekst og utvikling i lang tid. I Libanon er BNP 23 % lavere enn det ville vært uten Syria-krigen, og økt press på helse- og skolesystemet har medført lavere kvalitet på tjenester for alle sårbare grupper.

Men Syria har gått fra en økonomisk vekst på rundt 5 % før krigen, ligger nå BNP pr. innbygger på omkring halvparten av hva det kunne vært i en situasjon uten krig. Dersom det ikke hadde vært for at befolkningen i landet har sunket betraktelig kunne dette tallet vært enda lavere. Enorme materielle ødeleggelser, kapitalflukt, nedleggelser, redusert oljeutvinning, og skader på jordbruksområder er alle ting som påvirker landets økonomiske vekst. Offentlig gjeld har vokst betydelig, og Syria er stadig mer avhengig av kreditt fra Iran. Økonomiene til Libanon og Jordan er påvirket av flyktningestrømmer, som i mange tilfeller legger press på offentlige tjenester og, i noen tilfeller, arbeidsmarkeder, samt lavere etterspørsel etter varer i Syria.

Mindre offentlige utgifter til skolevesen, militære angrep på skoler, menneskelig flukt og redusert bevegelighet på grunn av vold, påvirker barns adgang til utdanning. På samme måte påvirker mindre penger til helsevesenet, angrep på helsefasiliteter og mindre framkommelighet på grunn av konflikten adgang til sykehus og leger. I tillegg bidrar ødelagte vannsystemer og dårligere sanitære forhold til økt fare for sykdom, og krigen skal har medført 24,5 millioner tapte skoleår

Mange av krigens ettervirkninger vil påvirke Syria og nabolandene i mange år. I tillegg vil gjenoppbyggingen av Syria kreve enorme ressurser. Selv ved en fredsavtale i dag vil kostnadene ved krigen komme opp i mellom $448 og 689 milliarder. Skulle krigen fortsette ti 2020 er anslaget på $1,3 billioner, og det antas at det vil ta 15 år å utjevne forskjellen i BNP skapt av krigen. Dette representerer ikke bare enorme utgifter for samfunn som allerede er under stort press, men også tapte framtidige utviklingsmuligheter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s